«Samruk Kazyna-United Green» ЖШС

«Samruk Kazyna-United Green» ЖШС