Ким Чен Ын АҚШ пен Оңтүстік Кореяға қарсы соғысқа дайындалуда

Корей Халық Демократиялық Республикасының лидері Ким Чен Ын Кальма базасында өткен әуе-қорғаныс күштерінің жаттығуында сөйлеген сөзінде АҚШ-пен және Оңтүстік Корея Республикасымен соғысуға дайындалу керек екенін мәлімдеді.

ITAR-TASS: PYONGYANG, NORTH KOREA. DECEMBER 21, 2011. Dead leader Kim Jong Il's son Jong Un grieves for his late father Kim Jong Il in the Kumsusan Memorial Palace. (Photo ITAR-TASS) Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ. Ïõåíüÿí. 23 äåêàáðÿ. Ñûí ëèäåðà ÊÍÄÐ Êèì ×åí Èðà Êèì ×åí Ûí âî âðåìÿ öåðåìîíèè ïðîùàíèÿ ñ îòöîì â Ìåìîðèàëüíîì äâîðöå Êóìñóñàí. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

Фото: minval.az

Бұл туралы ЦТАК ақпарына сілтеме жасап ТАСС хабарлады.

«Жаттығу соғысқа дайындалудың, американ империалистерімен және олардың оңтүстіккореялық қуыршақтарымен есеп айырысудың бетбұрысты кезеңі болуға тиіс», – деп елдің әскерилері алдына міндет қойды деген Ким Чен Ын сөзін ras.kz келтірді.

Дереккөз: Nur.kz