ВРЕМЕННЫЙ КАЗАХСКИЙ АЛФАВИТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА

6
1656

ИНТЕРНЕТКЕ АРНАЛҒАН УАҚЫТША ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ

Технологияның дамуы қазақ тілінің де заман көшіне ілесуін талап етуде. Алайда мемлекеттік тіліміздегі 42 әріпті интернетке енгізу ісі біршама қыиндық туғызып отыр. Әлемдік тәжірибеде 32-34 таңба қолайлы деп саналады. Өйткені интернет жүйесі де, компьютердің клавиатурасы да сонша қаріпке бейімделіп жасалған. Қазақ тілінің дыбыстар таңбалау ісін өзгерту – қазақ лингвистикасының өзекті мәселесі болып отыр. Қазіргі уақытта қазақтың 42 әрпімен интернетке ену мүмкін емес. Сондықтан әртүрлі жолдар іздеуге мәжбүрміз.

Мен интернетке қазақ әліпбиін енгізу үшін орыс әріптерін пайдалануды ұсынамын. Орыс әліпбиіндегі 8 әріпке қазақ тіліндегі 8 әріпті қосамыз, олардың барлығы да белгілі бір шарттарды білдіретін болады. Тек бір әріптін орнына сан қолданылады. Қалған әріптер – ұқсас. Орыс әліпбиін қолданған кезде тіл панелінде – «орыс» деген жазу тұруға тиіс.
Белгі жүйесінің оңай қолданылуы – интернетке енудің бірден-бір тиімді жолы. Мәселен, кейбір елдерде интернетті қолданушыларға арналған белгі шарттар жүйесі бар. Біздің жағдайымызда негізгі құрамдағы әріптерге 9 белгіні қосу, өз алдына бөлек жүйе құрғаннан гөрі тиімді болмақ.
7 әріптің орнына 7 таңба сәйкес келеді, орыс әріптерінің қасына жұлдызшаны * қойсақ болғаны. А*а* (Әә), Г*г* (Ғғ), К*к* (Ққ), н* (ң), О*о* (Өө), У*у* (Үү), х* (һ). Ұұ – әрпі үшін Уу әрпінің қасына сызықша /, Іі әрпі үшін бір санының бас әрпін 1, кіші әріп үшін – ! леп белгісін қолданамыз: У/у/ (Ұұ), 1! (Іі).
Мысалы, тақырып: мак*ала рет!нде (мақала ретінде). Жай мәтін: Ассалаумаг*аллейку*м, к*у/рметт! А*бд!жа*мил К*орг*асбек! Кел!скен мак*аламды ж!бер!п отырмын. Сау болын*ыз! Ма*л!к То*легенү/лы. (Ассалаумағаллейкүм, құрметті Әбдіжамил Қорғасбек! Келіскен мақаламды жіберіп отырмын. Сау болыңыз! Мәлік Төлегенұлы). Леп белгісі (!) мен сол сияқты таңбаланған әріптердің қайталануы мәтінді оқуды күрделендіруі де әбден мүмкін. Бұндай жағдайда леп белгісін айналып өтуге де тура келеді.
Түрі өзгерген әліпбиді қолдану интернеттен қазақша мәтін оқуға айтарлықтай көмектеседі деген үміттеміз. Әйтпесе, интернетті қазақша оқығысы келетін кез келген адам біршама қиындыққа тап болып жатады. Кейде мәтін орыс әріптерімен беріледі де, қазақ әріптері түсіп қалып жатады. Сонда да әупірімдеп бірдеңе түсінуге тырысасың ғой. Егер осы жобаны қолдана алсақ интернеттен қазақша ақпарат алуды біраз жеңілдетуге болады.

В программе функционирования и развития языков выделены меры по совершенствованию казахского алфавита с учетом фонологических особенностей казахского языка, а также решение вопросов его компьютеризации. Развитие технологий настоятельно требует соответствующего развития казахского языка. Однако графическая система государственного языка «вздута» из-за несуществующих в языке фонем до 42-х букв. Оптимальным же является состав из 32-34 графем – это мировой опыт. На такое количество букв рассчитана и клавиатура компьютера, система Интернета. Реформирование основы казахского языка согласно его фонетической природе – назревшая проблема казахской лингвистики.
Одна из причин возможной латинизации основы казахского языка есть проблема недоступности Интернета для казахского языка. Однако латинизированные алфавиты тюркских языков (Турции, Средней Азии) неприемлемы для Интернета из-за дополнительных графем для специфических тюркских фонем. К тому же выяснилось, что современные узбекские школьники не читают или плохо читают узбекскую литературу на русском алфавите: сказывается разница в графической основе.
В нашей лингвистике разработаны многочисленные проекты латинского алфавита, однако не исследованы различные аспекты перехода на новую графику: последствия смены алфавита на развитие языка, проблема преемственности письменной культуры, проблема перевода на новую графику литературы на кириллице и т.д. Реформирование казахского языка можно проводить и на основе нынешней графики. На это нацелена Государственная программа по расширению сферы применения казахского языка, его кодификации (совершенствование языковых норм) и модернизации языковой системы, в том числе графической.
В некоторых странах для Интернета используется отдельная знаковая система. Можно было бы разработать латинский алфавит для казахского языка только для Интернета без смены кириллицы в других случаях, что иногда сейчас делают отдельные пользователи Сети. Иногда казахский текст пишут только русскими буквами.
Как отмечают специалисты, и современный алфавит казахского языка можно внедрить для Интернета при условии финансирования этой работы для получения кодов. Ведь используют же в сети арабскую графику, китайские иероглифы и т.д. В данное время для пользования в Интернете казахского языка с его 42 буквами во многих случаях не представляется возможным, поэтому можно использовать временный вариант. Таким представляется предлагаемый вариант казахского алфавита для Интернета, основанного на русском алфавите.
Возможно, это «дедовский» способ приспособления нынешней графики, но в отдельных случаях его можно использовать, хотя бы для передачи сообщений, письма и т.д. Он построен на простом принципе: добавление к 8 буквам русского алфавита определенных значков для обозначения 8 специфических фонем казахского языка, и лишь для одной использована цифра. Остальные буквы – идентичны. Естественно, необходимо пользоваться русским алфавитом (на языковой панели – «русский»). Легкость применения знаковой системы – одно из главных условий для внедрения в Интернет. В нашем варианте к основному составу используемого алфавита добавляются 9 знаков – это намного лучше, чем отдельная система.
За основу 7 букв взяты 7 схожие графически, по звучанию буквы русского алфавита с добавлением к ним значка (звездочки)*: А*а* (Әә), Г*г* (Ғғ), К*к* (Ққ), н* (ң), О*о* (Өө), У*у* (Үү), х* (һ). Для буквы Ұұ – буква Уу с добавлением черточки /, вместо буквы Іі употреблены для заглавной буквы цифра 1, а для прописной – знак !: У/у/ (Ұұ), 1! (Іі).
Например, тема: мак*ала рет!нде (мақала ретінде). Простой текст (послание, обращение): Ассалаумаг*аллейку*м, к*у/рметт! А*бд!жа*мил К*орг*асбек! Кел!скен мак*аламды ж!бер!п отырмын. Сау болын*ыз! Ма*л!к То*легену/лы. (Ассалаумағаллейкүм, құрметті Әбдіжәмил Қорғасбек! Келіскен мақаламды жіберіп отырмын. Сау болыңыз! Мәлік Төлегенұлы.) Дублирование восклицательного знака ! и буквы ! (і) незначительно усложняет текст – при необходимости можно обойтись без восклицательного знака.
Надеемся, использование данного модифицированного алфавита значительно облегчит написание казахского текста в Интернете. Кто получает сообщения на казахском языке по Интернету, знает, как порой трудно понять текст. Иногда текст состоит из русских букв с выпавшими казахскими буквами или квадратиками вместо них. В таком случае с трудом, но можно понять. Однако в такое послание порой вкрапливаются различные цифры и знаки, как будто это какая-то шифрограмма.

Дастан ЕЛЬДЕСОВ

 

6 ПІКІРЛЕР

 1. Жазудағы тәуелсіздік таңы әлі атпауда. бірақ соны аттыруға тырысушылар: тілімізде бір қ әрпінің үш түрлі таңбаланатынын білуге тиіс: қ,х және Һ сонымен тілімізде: 40 әріп қалды ма? енді бұдан орыс тілінен енген қосарлар ё, щ,ю,я,,ц, ч,й (қазақ тілінде и деген дауысты жоқ, оның алдында не ү, не ұ, не ы мен і келеді, қазір ұй мен үйі жазылып жүрде, ыйық пен ійіс жазылмай жүр) және дыбыссыз таңбалар ь мен ъ алып тастайықшы, 31 әріп қалады. бұдан бөлек қазақ тілінде сөз басталмайтын ң, ф, в бар. бұларды қалдыру қалдырмау ұлттың еркінде, егер алып тастасақ Байтұрсынов әліпбиіндегі қаріпке қол жеткіземіз. қ мен ғ бар сөзге мысалға қазақ және ғылым qazaq және g`ylym деп жазатын болсақ көп нәрсе ұтамыз. ң-n`, у-w ү-w`, ұ-`w,ө-o` және ә-a`және жаңа әліпбиге көшпес бұрын 31 әріптен тұратын криллицадағы қазақ әліпиін қолданысқа енгізіп, 5 жылдан кейін, сол дыбыстарымызды латындандыруымыз керек.

 2. Тууууууу!! Назарбаевтің сөйлеген сөйзі сиақты биссмилласы қазақша, қалғаны орысша болып кетті ғой» Лаққан біреу екенсің! оданда латиницаға көше салғанымыз артық емеспе қиналып жазып, қиналып оқып жүргенше!! басың мүлдем қақпайды екен……….

 3. Құрметті Дастан, қадамыңыз құтты болсын. Ерінбей уақытша әліпби жасап отырсыз. Көмегі тиер қайбіреулерге!

  Сірә Сіз көрмей қалған боласыз. Мен сіз туралы мақаламда жазған болатынмын.

  /////////Среди Интернет публикаций мое внимание обратила статья Дастана Ельдесова «Заблуждения латинизации или нокаутирующий удар по языку». Автор отмечает, что в Узбекистане только сейчас пришло осознание, что смена графики стоит не миллионы, а миллиарды долларов. Также Ельдесов отмечает, что «Латинский алфавит, не будучи национальным для тюркских народов, не лучше арабицы или кириллицы в плане соответствия тюркской фонетике». Данная публикация отражает наиболее типичные заблуждения по поводу реформы алфавита.
  С точки зрения бюджета, государство наоборот должно тратить деньги внутри страны (вспомните политику Рузвельта и принципы кейнсианства) для поддержания рабочих мест, особенно в условиях мирового кризиса. Поэтому чем, больше денег будет израсходовано в рамках латинизации, тем лучше для оживления малого бизнеса. Более того, деньги больше всех получат именно организации, занимающиеся развитием государственного языка. Поэтому позиция Ельдесова на самом деле наносит вред народным интересам. Поскольку у каждой этнической группы в Казахстане свои ниши предпринимательства, то деньги получит большинство. Переводчики, преподаватели, чиновники и просто заинтересованные участники тендеров и конкурсов, часть доходов оставят в сфере индустрии развлечений, другую часть будет направлена на удовлетворение нужд в семейных бюджетах. Затем в любом случае средства вернутся в госбюджет за исключением тех денег, которые будут отложены предприимчивыми русскими, украинцами, немцами, корейцами, уйгурами и узбеками (расточка блоков цилиндров автомобилей, фрезеровка, калибровка, лук, шашлык, арбуз, помидор).

  Следовательно, бюджетно-экономическая сторона латинизации отразится на благосостоянии народа Казахстана только положительно и будет способствовать накоплению средств и росту доходов населения.////////////////////

  http://www.zonakz.net/blogs/user/islambek_arystanbekov/16791.html#comm157848

 4. Дастан привет. Прочитал статью и вот некоторые мои мысли.

  Первое что пришло в голову это мысли по поводу символа (*) – этот символ является метасимволом в компьютерных системах и представлены как зарезервированными символами в регулярных выражениях. Попробуйте ввести запрос в поисковой системе.

  Запрос по слову к*азак* например, посмотрите что происходит в результатах поиска http://google.pautina.kz/?q=%D0%9A*%D0%B7%D0%B0%D0%BA*%D1%82%D0%B0%D1%80

  Вот некоторая терминология в контексте публикации на что я считаю надо обратить внимание в контексте вашей теории. Цитирую:

  Обычные символы (литералы) и специальные символы (метасимволы)

  «Большинство символов в регулярном выражении представляют сами себя за исключением специальных символов [ ] \ ^ $ . | ? * + ( ) { }, которые могут быть предварены символом \ (обратная косая черта) («экранированы», «защищены») для представления их самих в качестве символов текста. Можно экранировать целую последовательность символов, заключив её между \Q и \E.» – http://ru.wikipedia.org/wiki/Регулярные_выражения

  «В интерпретаторах командной строки различных операционных систем: COMMAND.COM в DOS, cmd.exe в Microsoft Windows, различные скриптовые оболочки в *nix — применяются символы-джокеры: знак вопроса (?) в качестве замены одного символа и звёздочка в вышеупомянутом смысле. С помощью них можно оперировать (выводить список, удалять, копировать и др.) сразу с группами файлов. Примеры команд:» – http://ru.wikipedia.org/wiki/Метасимвол

  Как теперь быть в таких случаях?
  Не кажется ли что надо тут обширно провести исследования, и привлечь к обсуждению ребят которые приближены к компьютерным технологиям.

  С уважением Кадырхан.

Пікір жазу

Пікіріңізді енгізіңіз!
мұнда сіздің атыңызды енгізіңіз